maraca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maraca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maraca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maraca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maraca

    a percussion instrument consisting of a hollow gourd containing pebbles or beans; often played in pairs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).