markup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markup.

Từ điển Anh Việt

 • markup

  * danh từ

  sự tăng giá

  số tiền cộng vào giá vốn (gồm kinh phí và lãi)

  đánh dấu bằng thẻ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • markup

  * kinh tế

  mức biên lời

  * kỹ thuật

  đánh dấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • markup

  the amount added to the cost to determine the asking price

  detailed stylistic instructions for typesetting something that is to be printed; manual markup is usually written on the copy (e.g. underlining words that are to be set in italics)