markup language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markup language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markup language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markup language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markup language

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ đánh dấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • markup language

    a set of symbols and rules for their use when doing a markup of a document