markup declaration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markup declaration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markup declaration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markup declaration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markup declaration

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khai báo sự đánh dấu