markup minimization feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markup minimization feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markup minimization feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markup minimization feature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markup minimization feature

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính năng giảm thiểu đánh dấu