hydrofoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hydrofoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hydrofoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hydrofoil.

Từ điển Anh Việt

 • hydrofoil

  * danh từ

  thiết bị nâng thân tàu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hydrofoil

  * kinh tế

  tàu cánh nước

  tàu cánh nước (chạy lướt trên khỏi mặt nước)

  xuông lướt

  * kỹ thuật

  cánh thủy lực

  tàu lướt

  giao thông & vận tải:

  cánh ngầm

  tàu cánh ngầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hydrofoil

  a device consisting of a flat or curved piece (as a metal plate) so that its surface reacts to the water it is passing through

  the fins of a fish act as hydrofoils

  Synonyms: foil

  a speedboat that is equipped with winglike structures that lift it so that it skims the water at high speeds

  the museum houses a replica of the jet hydroplane that broke the record

  Synonyms: hydroplane