crossbar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crossbar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crossbar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crossbar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crossbar

  * kỹ thuật

  đồ gá kẹp

  giằng gió

  xây dựng:

  dầm đỉnh xà nóc

  dầm nóc xà nóc

  xà ngang

  giao thông & vận tải:

  thanh tà vẹt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crossbar

  a horizontal bar that goes across something

  game equipment consisting of a horizontal bar to be jumped or vaulted over

  long thin horizontal crosspiece between two vertical posts