traverse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traverse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traverse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traverse.

Từ điển Anh Việt

 • traverse

  /'trævə:s/

  * danh từ

  sự đi ngang qua

  (toán học) đường ngang

  thanh ngang, xà ngang, đòn ngang

  (hàng hải) đường chữ chi (để tránh gió ngược...)

  đường tắt (leo núi)

  to make a traverse: vượt núi bằng đường tắt

  (quân sự) sự xoay (súng) cho đúng hướng

  (quân sự) tường che chiến hào

  (pháp lý) sự chối

  (nghĩa bóng) sự phản đối, sự chống lại; điều làm trở ngại, điều cản trở

  it is a traverse for his plan: đó là một điều trở ngại cho kế hoạch của hắn

  * ngoại động từ

  đi qua, đi ngang qua, vượt qua; nằm vắt ngang

  to traverse a forest: đi qua một khu rừng

  the railway traverses the country: đường sắt chạy ngang qua vùng này

  đi (một quãng đường), đi theo (một đường phố)

  nghiên cứu kỹ lưỡng, xét kỹ toàn bộ

  to traverse a subject: nghiên cứu toàn bộ một vấn đề

  (pháp lý) chối (trong lời biện hộ)

  (quân sự) xoay (chĩa) (súng) đúng hướng

  (ngành đường sắt) chuyển tải, sang toa

  bào (gỗ) ngang thớ

  (nghĩa bóng) phản đối, chống lại, làm thất bại (kế hoạch...)

  to traverse an opinion: phản đối một ý kiến

  * nội động từ

  xoay quanh trục (kim la bàn...)

  đi đường tắt (leo núi)

  (pháp lý) chối (trong khi biện hộ)

  * tính từ

  đặt ngang, vắt ngang

  traverse sailing

  (hàng hải) sự đi theo đường chữ chi (để tránh gió ngược...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traverse

  * kỹ thuật

  cắt nhau

  chốt

  dầm ngang

  đê ngang

  đường đa giác gốc

  đường dẫn

  đường ngắm máy

  đường ngang

  đường sườn

  giao nhau

  sự giao nhau (đường)

  trục ngang

  xà

  xà ngang

  xây dựng:

  đường chuyền kinh vĩ

  đường chuyền teođôlit

  thanh chấn song

  tuyến dẫn

  cơ khí & công trình:

  đường đa giác

  đường đo vẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • traverse

  travel across or pass over

  The caravan covered almost 100 miles each day

  Synonyms: track, cover, cross, pass over, get over, get across, cut through, cut across

  deny formally (an allegation of fact by the opposing party) in a legal suit

  Synonyms: deny

  Similar:

  trave: a horizontal beam that extends across something

  Synonyms: crossbeam, crosspiece

  transom: a horizontal crosspiece across a window or separating a door from a window over it

  traversal: taking a zigzag path on skis

  traversal: travel across

  cross: to cover or extend over an area or time period

  Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres

  The novel spans three centuries

  Synonyms: span, sweep