traverse motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traverse motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traverse motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traverse motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traverse motion

    * kỹ thuật

    chuyển động ngang