traverse grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traverse grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traverse grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traverse grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traverse grinding

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự mài suốt