traverse point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traverse point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traverse point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traverse point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traverse point

    * kỹ thuật

    điểm đa giác đạc

    xây dựng:

    đỉnh đường chuyền