traverse gripper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traverse gripper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traverse gripper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traverse gripper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traverse gripper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kẹp đòn (gánh)