cross-arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cross-arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cross-arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cross-arm.

Từ điển Anh Việt

 • cross-arm

  * danh từ

  đòn ngang; thanh ngang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cross-arm

  * kỹ thuật

  bậu cửa

  lanhtô

  cơ khí & công trình:

  cần ngang

  xây dựng:

  xà lớn