crosscut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crosscut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crosscut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crosscut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crosscut

  * kỹ thuật

  sự cắt ngang

  vết cắt ngang (cưa)

  cơ khí & công trình:

  vết cắt ngang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crosscut

  a diagonal path

  cut using a diagonal line

  Synonyms: cut across

  Similar:

  shortcut: a route shorter than the usual one

  Synonyms: cutoff