hybridise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hybridise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hybridise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hybridise.

Từ điển Anh Việt

 • hybridise

  /'haibridaiz/ (hybridise) /'haibridaiz/

  * ngoại động từ

  cho lai giống; gây giống lai

  * nội động từ

  lai giống

  sinh ra giống lai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hybridise

  Similar:

  crossbreed: breed animals or plants using parents of different races and varieties

  cross a horse and a donkey

  Mendel tried crossbreeding

  these species do not interbreed

  Synonyms: cross, hybridize, interbreed