cartroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cartroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cartroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cartroad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cartroad

    Similar:

    track: any road or path affording passage especially a rough one

    Synonyms: cart track

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).