racecourse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racecourse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racecourse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racecourse.

Từ điển Anh Việt

  • racecourse

    /'reiskɔ:s/ (racetrack) /rə'si:m/

    * danh từ

    trường đua ngựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet