path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path.

Từ điển Anh Việt

 • path

  /pɑ:θ, snh pɑ:ðz/

  * danh từ

  đường mòn, đường nhỏ

  mountain path: đường mòn trên núi

  con đường, đường đi, đường lối

  the path of a comes: đường đi của sao chổi

  on the path of honour: trên con đường danh vọng

 • path

  bước, đường đi; quỹ đạo

  p. of continuous group quỹ đạo trong một nhóm liên tục

  p. of a projectile đường đạn

  asymptotic p. (giải tích) đường tiệm cận

  closed p. đường đóng

  edge p. đường gấp khúc, đường cạnh

  free p. đường di động tự do

  homotopic p.s đường đi đồng luân

  inverse p. đường nghịch

  mean free p. đường tự do trung bình

  minimal p. đường cực tiểu

  product p. đường tích

  random p. đường đi ngẫu nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • path

  * kỹ thuật

  bước

  dẫn đường

  đường

  đường bay

  đường chạy

  đường dẫn

  đường đi

  đường mòn

  đường nhỏ

  đường truyền

  đường viền

  hành trình

  khoảng truyền

  lộ trình

  lối đi

  quĩ đạo

  quỹ đạo

  vệt

  điện:

  đường dòng điện

  nhánh phần ứng

  phương cách

  tuyến truyền

  y học:

  đường, con đường, quỹ đạo

  toán & tin:

  đường, đường dẫn

  giao thông & vận tải:

  quãng đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • path

  a way especially designed for a particular use

  an established line of travel or access

  Synonyms: route, itinerary

  a line or route along which something travels or moves

  the hurricane demolished houses in its path

  the track of an animal

  the course of the river

  Synonyms: track, course

  Similar:

  way: a course of conduct

  the path of virtue

  we went our separate ways

  our paths in life led us apart

  genius usually follows a revolutionary path

  Synonyms: way of life