path of point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path of point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path of point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path of point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path of point

    * kỹ thuật

    vật lý:

    quỹ đạo của điểm