pathetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathetically.

Từ điển Anh Việt

 • pathetically

  * phó từ

  cảm động, lâm ly, thống thiết; thảm bại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pathetically

  in a manner arousing sympathy and compassion

  the sick child cried pathetically

  Synonyms: pitiably

  arousing scornful pity

  they had pathetically little money

  it was pathetically bad