path of rays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path of rays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path of rays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path of rays.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path of rays

    * kỹ thuật

    vật lý:

    đường đi của tia sáng

    quãng đường của tia sáng