path segment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path segment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path segment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path segment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path segment

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đoạn đường dẫn