pathomania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathomania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathomania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathomania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathomania

    * kỹ thuật

    y học:

    bại hoại đạo lý