pathogenous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathogenous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathogenous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathogenous.

Từ điển Anh Việt

  • pathogenous

    /pə'θɔdʤinəs/

    * tính từ

    gây bệnh