pathotogy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathotogy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathotogy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathotogy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathotogy

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh lý học