pathophilia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathophilia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathophilia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathophilia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathophilia

    * kỹ thuật

    y học:

    sự thích nghi bệnh tật