pathologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathologic.

Từ điển Anh Việt

 • pathologic

  /,pæθə'lɔdʤik/ (pathological) /,pæθə'lɔdʤikəl/

  * tính từ

  (thuộc) bệnh học; (thuộc) bệnh lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pathologic

  Similar:

  diseased: caused by or altered by or manifesting disease or pathology

  diseased tonsils

  a morbid growth

  pathologic tissue

  pathological bodily processes

  Synonyms: morbid, pathological

  pathological: of or relating to the practice of pathology

  pathological laboratory