path prefix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path prefix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path prefix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path prefix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path prefix

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiền tố đường dẫn