pathomimesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathomimesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathomimesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathomimesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathomimesis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng giãnh tật