pathobolism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathobolism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathobolism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathobolism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathobolism

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn chuyển hóa