pathodontia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathodontia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathodontia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathodontia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathodontia

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh học răng