path number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số đường dẫn