pathfinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathfinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathfinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathfinding.

Từ điển Anh Việt

  • pathfinding

    xem pathfinder

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathfinding

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tìm đường