path switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path switch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển đổi đường dẫn