path block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path block

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khối đường dẫn