path search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path search

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tìm đường