path test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép kiểm tra đường dẫn

    sự kiểm tra đường dẫn