pathetics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathetics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathetics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathetics.

Từ điển Anh Việt

  • pathetics

    /pə'θetiks/

    * danh từ, số nhiều dùng như số ít

    tính chất gợi cảm

    thể văn thống thiết