scuff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scuff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scuff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scuff.

Từ điển Anh Việt

 • scuff

  /skʌf/

  * danh từ

  (như) scruff

  chỗ trầy da, chỗ xơ ra

  sự kéo lê chân; tiếng chân kéo lê

  dép không đế (đi trong nhà)

  * ngoại động từ

  cào (đất...) bằng chân

  làm trầy (da...), làm xơ ra

  chạm nhẹ, lướt nhẹ phải (cái gì khi đi qua)

  kéo lê (chân)

  làm mòn (giày) vì đi kéo lê chân

  * nội động từ

  đi lê chân, kéo lê chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scuff

  the act of scuffing (scraping or dragging the feet)

  walk without lifting the feet

  Synonyms: drag

  get or become scuffed

  These patent leather shoes scuffed

  mar by scuffing

  scuffed shoes

  poke at with the foot or toe

  Similar:

  mule: a slipper that has no fitting around the heel