scuffle, air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scuffle, air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scuffle, air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scuffle, air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scuffle, air

    * kỹ thuật

    lỗ thông hơi