sweep excursion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep excursion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep excursion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep excursion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep excursion

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự lệch hướng quét