sweepstakes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweepstakes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweepstakes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweepstakes.

Từ điển Anh Việt

  • sweepstakes

    /'swi:psteik/ (sweepstakes) /'swi:psteiks/

    * danh từ

    lối đánh (cá ngựa) được vơ cả (người được vơ hết tiền)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweepstakes

    a lottery in which the prize consists of the money paid by the participants