sweepstake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweepstake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweepstake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweepstake.

Từ điển Anh Việt

 • sweepstake

  /'swi:psteik/ (sweepstakes) /'swi:psteiks/

  * danh từ

  lối đánh (cá ngựa) được vơ cả (người được vơ hết tiền)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweepstake

  * kinh tế

  lối đánh (cá ngựa) trúng hưởng trọn

  lối đánh được vơ cả

  trò cá cược được ăn cả