sweeping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweeping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweeping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweeping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweeping machine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy quét