sweeping motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweeping motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweeping motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweeping motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweeping motion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trát vữa bằng bàn xoa (từ dưới lên trên)