sweep-up pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep-up pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep-up pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep-up pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep-up pipe

    * kỹ thuật

    ống hút bụi

    hóa học & vật liệu:

    ông hút bụi