sweep garbage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep garbage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep garbage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep garbage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep garbage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quét rác