sweep-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep-net.

Từ điển Anh Việt

  • sweep-net

    /'swi:pnet/

    * danh từ

    lưới vét (lưới đánh cá)

    vợt, lưới (để bắt bướm, sâu bộ...)