sweep of flame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep of flame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep of flame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep of flame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep of flame

    * kỹ thuật

    ngọn lửa