brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brush.

Từ điển Anh Việt

 • brush

  /brʌʃ/

  * danh từ

  bàn chải

  sự chải

  to give one's clothes a good brush: chải quần áo sạch sẽ

  bút lông (vẽ)

  the brush: nghệ thuật vẽ; nét bút của hoạ sĩ, hoạ sĩ

  đuôi chồn

  bụi cây

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cành cây bó thành bó

  (quân sự) cuộc chạm trán chớp nhoáng

  a brush with the enemy: cuộc chạm trán chớp nhoáng với quân thù

  (điện học) cái chổi

  carbon brush: chổi than

  * ngoại động từ

  chải, quét

  to brush one's hair: chải tóc

  vẽ lên (giấy, lụa...)

  chạm qua, lướt qua (vật gì)

  * nội động từ

  chạm nhẹ phải, lướt phải

  to brush against somebody: đi chạm nhẹ phải ai

  to brush aside

  (nghĩa bóng) bỏ qua, phớt qua (một vấn đề gì)

  to brush away

  phủi đi, phẩy đi, chải đi

  (nghĩa bóng) (như) to brush aside

  to brush off

  gạt bỏ, khử bỏ, phủi sạch đi

  chạy trốn thật nhanh

  to brush over

  chải, phủi (bụi) bằng bàn chải

  quét (vôi, sơn...) lên

  chạm nhẹ phải, lướt phải

  to brush up

  đánh bóng (bằng bàn chải)

  ôn lại, xem lại

 • brush

  (Tech) chổi; cây cọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brush

  a dense growth of bushes

  Synonyms: brushwood, coppice, copse, thicket

  an implement that has hairs or bristles firmly set into a handle

  momentary contact

  Synonyms: light touch

  conducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor

  a bushy tail or part of a bushy tail (especially of the fox)

  a minor short-term fight

  Synonyms: clash, encounter, skirmish

  the act of brushing your teeth

  the dentist recommended two brushes a day

  Synonyms: brushing

  the act of brushing your hair

  he gave his hair a quick brush

  Synonyms: brushing

  contact with something dangerous or undesirable

  I had a brush with danger on my way to work

  he tried to avoid any brushes with the police

  rub with a brush, or as if with a brush

  Johnson brushed the hairs from his jacket

  touch lightly and briefly

  He brushed the wall lightly

  clean with a brush

  She brushed the suit before hanging it back into the closet

  sweep across or over

  Her long skirt brushed the floor

  A gasp swept cross the audience

  Synonyms: sweep

  remove with or as if with a brush

  brush away the crumbs

  brush the dust from the jacket

  brush aside the objections

  cover by brushing

  brush the bread with melted butter